یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

درباره دین و فرهنگ: برای آگاهی، برای بهی

سلام خوش آمدید


الف- آموزش: دانشجوی دین و فرهنگ

- کارشناس الهیات (ادیان و عرفان) 1381

- کارشناس ارشد عرفان اسلامی 1383

- دکترای تصوف و عرفان اسلامی 1387.


ب- فعالیت ها:

- خبرنگار 1382

- سردبیر پایگاه اینترنتی معناسرا (پایگاه اختصاصی عرفان اسلامی) 1388-1391

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1384 تا کنون

- مدیر گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، 1393.

 

ج-  پایان نامه ها:

  بررسی اصطلاحات تفسیر عرفانی قرآن از دیدگاه سید حیدر آملی، 1383.

  نگرش عرفانی به پدیده های طبیعت در تفاسیر قرآن کریم، 1387.


د- مقالات و یادداشت های منتشر شده:

- «میوه نارس تاریخ»، روزنامه ایران، ۴ آذر 1382.

- «دانش راهروی: تحلیلی از تقریرهای مقامات سلوک در تاریخ تصوف»، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نیشابور، شماره دوم، پاییز ۱۳۸۴.

- «رنجوری عشق مجازی در معنویت های انسان محور»، کتاب نقد، 1386.

- «اصناف و نهادهای دینداری در دیوان اشعار امام خمینی (ره)» (مشترک)، پژوهشنامه عرفان (علمی-پژوهشی)، ۱۳۸۸.

- «نشان اهل بصیرت، کیمیای اهل معرفت: اوصاف و عوامل بصیرت در عرفان اسلامی» (مشترک)، ذهن (علمی - پژوهشی)، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۸.

- «از آفت بدعت تا مرداب شکل گرایی: تمایز بدعت از تبیین دین و اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان» (مقاله برگزیده همایش بدعت و نوآوری در دین؛ مشترک)، فصلنامه پیام مشهد، زمستان ۱۳۸۷.


- «سامانه زیستی موجودات با تأکید بر قرآن کریم و تورات»، پژوهشنامه ادیان (علمی - پژوهشی)، ۱۳۸۸.

- «ملامتیه نخستین و رویکرد آنها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر » (مشترک)،پژوهشنامه عرفان (علمی - پژوهشی)، ۱۳۹۰.

ــ رویکردهای نظری صوفیه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر (مشترک)، پژوهشنامه عرفان(علمی - پژوهشی)، بهار و تابستان ۱۳۹۱.

- احکامِ ماجرا میان اهل صفا، ماهنامه عرفانی- فلسفی روشنایی، اسفند ۱۳۹۱.

- دشمنی عارف با دوستی و دشمنی، روزنامه ایران، یکشنبه 26 خرداد 1392، صفحه حکمت.

- انگیزه‌های عطّار در نگارش تذکرة الاولیاء، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دوره 2، شماره 5، بهار 1395.

http://persian-literature.sinaweb.net/article_528079.html

 

- کازرونیه؛ باطنیان دانش ستیز یا دانشیان باطن گرا (مشترک)، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، پاییز 1395، مشهد.

https://civilica.com/doc/581469/

 

- نمادهای طبیعت در مرصاد العباد نجم رازی (مشترک)، اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر، 1395.

https://www.civilica.com/Paper-GHADIRCONF01

 

ظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت(مشترک)، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (علمی-پژوهشی)، دوره 7، شماره 28، 1395.

https://chistorys.ir/browse.php?mag_id=31&slc_lang=fa&sid=1

 

- پیوند عرفان و اخلاق انسانی در تصوف صفی علیشاهی(مشترک)، نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی، 1397.

https://www.civilica.com/Paper-AEPL01-AEPL01_011.html

 

- نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه (مشترک)، پژوهش­ نامة انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی(علمی-پژوهشی)، دوره 18، شماره 7، مهر ماه 1397.

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3501.html

 

مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی(مشترک)، پژوهشنامه مذاهب اسلامی(علمی-پژوهشی)، دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398.

http://mazaheb.urd.ac.ir/article_105486.html

 - بررسی اثر تاریخ تصوف (جلد اول): سیر تطور عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجری، نقدنامه گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات، فرهنگی، دوره اول، شماره1، 1398.

- دو روایت: چاه تنهایی و درد بی کسی، فصلنامه نگاه آفتاب، شماره سوم، بهار 1400.

https://www.negaheaftab.com/magazine/1400/spring/wisdom/do-revayat-chehe-tanhaei


- جان دلیر مولوی: حق عاقلی و حد عاشقی، فصلنامه نگاه افتاب، شماره چهارم، تابستان 1400.

https://www.negaheaftab.com/magazine/1400

- عقل آدمی در فرهنگ مولوی، فصلنامه نگاه آفتاب، شماره پنجم پاییز 1400.

https://www.negaheaftab.com/

 

 سرچشمه های فکری عبید زاکانی در اخلاق الاشراف(مشترک)، عرفانیات در ادب فارسی، شماره 45.


- بررسی تطبیقی موانع دستیابی به معرفت از نظر شیخ اشراق و عزالدین کاشانی (مشترک)، نسیم خرد، شماره 13، پاییز و زمستان 1400.-

Drghanbari.m@gmail.com

 

از بازدید شما سپاسگزارم، شاد و سلامت باشید.

تهران، محی الدین قنبری