یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی


الف- آموزش: دانشجوی دین و فرهنگ
- کارشناس الهیات (ادیان و عرفان) 1381
- کارشناس ارشد عرفان اسلامی 1383
- دکترای تصوف و عرفان اسلامی 1387

        پایان نامه ها:
             - بررسی اصطلاحات تفسیر عرفانی قرآن از دیدگاه سید حیدر آملی (1383)
             - نگرش عرفانی به پدیده های طبیعت در تفاسیر قرآن کریم (1387)

ب- فعالیت ها:
- خبرنگار 1382
- سردبیر پایگاه اینترنتی معناسرا (پایگاه اختصاصی عرفان اسلامی) 1388-1391
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1384 تا کنون
- مدیر گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، 1393.

ج- مقالات و یادداشت های منتشر شده:
- «میوه نارس تاریخ»، روزنامه ایران، ۴ آذر 1382.

- «دانش راهروی: تحلیلی از تقریرهای مقامات سلوک در تاریخ تصوف»، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نیشابور، شماره دوم، پاییز ۱۳۸۴.
http://ghanbarim.ir/1400/07/14/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81

- «رنجوری عشق مجازی در معنویت های انسان محور»، کتاب نقد، 1386.
http://www.ensani.ir/fa/content/214223/default.aspx

- «اصناف و نهادهای دینداری در دیوان اشعار امام خمینی (ره)» (مشترک)، پژوهشنامه عرفان (علمی-پژوهشی)، ۱۳۸۸.
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6206&Number=101&Appendix=0

- «نشان اهل بصیرت، کیمیای اهل معرفت: اوصاف و عوامل بصیرت در عرفان اسلامی» (مشترک)، ذهن (علمی - پژوهشی)، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۸.
http://www.ensani.ir/fa/content/226903/default.aspx

- «از آفت بدعت تا مرداب شکل گرایی: تمایز بدعت از تبیین دین و اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان» (مقاله برگزیده همایش بدعت و نوآوری در دین؛ مشترک)، فصلنامه پیام مشهد، زمستان ۱۳۸۷.


- «سامانه زیستی موجودات با تأکید بر قرآن کریم و تورات»، پژوهشنامه ادیان (علمی - پژوهشی)، ۱۳۸۸.
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6001813880605.pdf

- «ملامتیه نخستین و رویکرد آنها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر » (مشترک)،پژوهشنامه عرفان (علمی - پژوهشی)، ۱۳۹۰.
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6206&Number=204&Appendix=0

ــ رویکردهای نظری صوفیه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر (مشترک)، پژوهشنامه عرفان(علمی - پژوهشی)، بهار و تابستان ۱۳۹۱.
http://anjoman-erfan.com/Library/Detail/7/نشریه-علمی-پژوهشی-پژوهشنامه-عرفان،-شماره-ششم،-بهار-و-تابستان1391/

- احکامِ ماجرا میان اهل صفا، ماهنامه عرفانی- فلسفی روشنایی، اسفند ۱۳۹۱.
http://ghanbarim.ir/1392/11/09/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%A7

- دشمنی عارف با دوستی و دشمنی، روزنامه ایران، یکشنبه 26 خرداد 1392، صفحه حکمت.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2754211

- انگیزه‌های عطّار در نگارش تذکرة الاولیاء، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دوره 2، شماره 5، بهار 1395.

http://persian-literature.sinaweb.net/article_528079.html

- کازرونیه؛ باطنیان دانش ستیز یا دانشیان باطن گرا (مشترک)، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، پاییز 1395، مشهد.
https://civilica.com/doc/581469/


- نمادهای طبیعت در مرصاد العباد نجم رازی (مشترک)، اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی غدیر، 1395.
https://www.civilica.com/Paper-GHADIRCONF01

ظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت(مشترک)، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی (علمی-پژوهشی)، دوره 7، شماره 28، 1395.
https://chistorys.ir/browse.php?mag_id=31&slc_lang=fa&sid=1

- پیوند عرفان و اخلاق انسانی در تصوف صفی علیشاهی(مشترک)، نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی، 1397.
https://www.civilica.com/Paper-AEPL01-AEPL01_011.html

- نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه (مشترک)، پژوهش­ نامة انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی(علمی-پژوهشی)، دوره 18، شماره 7، مهر ماه 1397.
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3501.html

مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی(مشترک)، پژوهشنامه مذاهب اسلامی(علمی-پژوهشی)، دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398.

http://mazaheb.urd.ac.ir/article_105486.html

- دو روایت: چاه تنهایی و درد بی کسی، فصلنامه نگاه آفتاب، شماره سوم، بهار 1400.
https://www.negaheaftab.com/magazine/1400/spring/wisdom/do-revayat-chehe-tanhaei


- جان دلیر مولوی: حق عاقلی و حد عاشقی، فصلنامه نگاه افتاب، شماره چهارم، تابستان 1400.

https://www.negaheaftab.com/magazine/1400

- عقل آدمی در فرهنگ مولوی، فصلنامه نگاه آفتاب، شماره پنجم پاییز 1400.

- سرچشمه های فکری عبید زاکانی در اخلاق الاشراف، عرفانیات در ادب فارسی، شماره 45.

Drghanbari.m@gmail.com

از بازدید شما سپاسگزارم
شاد و سلامت باشید.     

با احترام، محی الدین قنبری