از جانوران که بگذریم که گونه های غیر راستِ قامتِ دو پایشان دوست داشتنی و گرامی اند، به نظر می رسد که آدم ها از جهتی دو دسته باشند: