آثار زنده یاد پاتریشیا کرون (1945-2015؛ Patricia Crone) از برجسته ترین مورخان اسلام و ایران همه خواندنی اند و در آن میان یکی از واپسین کارها و از بهترین آنها برای ما ایرانیان کتابی است به نام جامعه های ماقبل صنعتی: کالبدشکافی جهان پیشامدرن.