آدام اولئاریوس مترجمی بود که گلستان شیخ شیراز سعدی را به آلمانی برگرداند این اثر به سال 1660 اولین کتاب فارسی زبان بود که چاپ شد.