اسوار، اسب سواری است که جنگ افزار دارد و با شوالیه های  اروپایی برابری می کند و این واژه برای سپهداران پارسی در دوره های رزم و حماسه آشنا بوده است.  استاد جلال خالقی مطلق در گزارشی پُربرگ که از آیین بار و باریابی به بارگاه شاهان و بزرگان ایرانی یاد کرده است این را گفته که چنانچه در دوره های پیشین به لشگریان درجه داده می شد به صوفیان و متصوفه هم درجه داده می شد: