یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

پیوندهای روزانه

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۹
مهر

چه کنیم با مرگ و چه کنیم با زندگی!

از کدام به کدام پناه بریم؟!


شنیدم امروز استاد هنرورزی سرطان گرفته و خود را در خانه حبس کرده

هنرجویانش پیگیر و نگران شده اند و در یافته اند که استادشان بیمار شده

دلداری اش داده اند و غمخواری اش کرده اند و گریسته اند برخی برایش


کوشیده اند تا کمکش کنند و از درد و هزینه هایش بکاهند و 

۲۷
مهر

خرد و مهر هر دو می سوزند که گیتی بیفروزند و این چکیده جوانمردی است:

افزون خواستن دیگری بر خود (ایثار).

این جمله را برای یکی از بانوان کوشا و دانای سرزمین فرستادم گفت که زنان در تاریخ مهر ورزیده اند و جوانزنی کرده اند. راست گفتند ایشان.

جوانزنی، جوانمردی یا برنایی و فتوت زبان با ما چه می کند! زبان جغرافیای ذهن آدمی است و ادبیات دستور زبان است و دستور زندگی. هر واژه اش برچسبی است و ظرفی که در آن می اندیشیم و زندگی می کنیم. به چه زبان گفتار می باید گفت؟ می گوییم و لال می شویم می اندیشیم و می ریشیم.