چه کنیم با مرگ و چه کنیم با زندگی!

از کدام به کدام پناه بریم؟!


شنیدم امروز استاد هنرورزی سرطان گرفته و خود را در خانه حبس کرده

هنرجویانش پیگیر و نگران شده اند و در یافته اند که استادشان بیمار شده

دلداری اش داده اند و غمخواری اش کرده اند و گریسته اند برخی برایش


کوشیده اند تا کمکش کنند و از درد و هزینه هایش بکاهند و چند میلیونی برایش فراهم کرده اند.


سال بعد دانسته اند که اینها همه نمایش بوده!


چه کنیم از انسان؟ به آغوش کدام حیوان پناه بریم؟!