دیروز 25 مرداد 1401 در برنامه ای که برای آشنایی با کار کتابخانه ملی و پشت صحنه این نهاد معظم بود همراه با پسرم شرکت کردیم. کوشش و کار کارکنان فرهیخته کتابخانه ملی ایران بی نظیر است. بخش های گوناگون کتابخانه دیدنی بود و به نظر می رسد که برای توسعه و کار نیاز به تجدیدنظر سیاستگذاران فرهنگی دارد تا بتواند به صورتی بهینه به کار خود ادامه دهد. یکی از بخشهایی که کتابخانه ملی دارد بخش مبادله و اهدای کتاب است. کسانی که کتابی را داشته باشند که کتابخانه نداشته باشد با پر کردن فرمی می توانند آن کتابها را به کتابخانه بدهند و کتابهایی را که می خواهند از مخزن مبادله و اهدا که بیش از 100 هزار جلد دیروز در آنجا بود بگیرند. چنانچه کتابهای فرد اهدا کننده بیش از 300 جلد باشد با یک تماس خود کتابخانه ملی به محل شما خودرویی برای حمل و نقل می فرستد. کتابهای مازاد پس از تامین نیازهای کتابخانه ملی و مراکز وابسته به مناطق محروم و دیگر کتابخانه های نیازمند کشور فرستاده می شود. کتابخانه های کشور هم می توانند همین کار را با کتابخانه ملی انجام دهند و در بخش مبادله منابع خود را غنی کنند.