روانشاد استاد احمد تفضلی از متنی متعلق به زبان و ادبیات پهلوی به نام پُسِ دانشن گمانیک (پسر آرزومند دانش) یاد کرده است که از پدرش درباره کُستی یا کمربند دینی زرتشتیان می پرسد. پدر، انسان را که جهانِ اصغر است همانند جهان اکبر به دو بخش خوب و بد تقسیم می کند و بخش بالای بدن را اهورایی و بخش پایین را اهریمنی و کمربند را مرزی میان این دو می گوید.

بیشتر آثار پهلوی متن هایی دینی و زرتشتی هستند و در سده سوم و چهارم هجری زمانی که کیش خود را به خطر افتاده می دیدند به کوشش موبدان و مهتران زرتشتی گردآوری شده است.

منبع:
احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن، چاپ سوم، 1378، ص 164.