خورشید شیراز، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (د 990 ق) معجزه شعر فارسی و آینه زیبای فرهنگ ایرانی است.

ویژگیهایی که برای دین، مرام یا به گفته امروزی ها سبک زندگی رندانه می توان بر شمرد به قرار زیر است:

* دلیری
*پاکبازی
*خوش باشی و کامرانی: برخورداری از شراب و شاهد و عشق بازی و آوای خوش و رقص و زیبایی.
*دم غنیمت شمری
*زیبایی پرستی
*زیرکی
*ریاسوزی
* خلاف آمدِ عادت: نترسیدن از حرف مردم و نامعمول بودن و ملامتی گونه رفتار کردن.

 او آشکارا طریقت خود را طریقت رندی می داند:

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

**

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود

بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
**

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دریم

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد


شخصیت های نقد شده و ناپسند حافظ این افراد اند:

محتسب، فقیه، واعظ، صوفی، زاهد، ریاکار


شخصیت های پسندیده از نظر حافظ این افراد اند:

رند، عاشق، درویش، نظرباز، قلندر، خراباتی.

گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم