به مناسبت بزرگداشت حکیم خراسان و زبان ایرانیان ابوالقاسم فردوسی در روز 25 اردیبهشت 1401 در مسجد دانشگاه آزاد نیشابور سخنرانی ای داشتم با عنوان «گزارش شاهنامه فردوسی در شهر ثعالبی نیشابوری».  در آغاز چند نکته کمتر شنیده شده از زندگی فردوسی گفته شد و از شاهنامه های دوران او یاد شد. پس از آن، گزارش ابومنصور عبدالملک ثَعالِبی د 429 ق به زبان عربی از شاهنامه فردوسی در غرر السیر او مورد تأکید قرار گرفت. ترجمه آثار و توجه بیشتر ثعالبی نه تنها برای نیشابوریان و خراسان بلکه برای شناخت فرهنگ و ادب ایرانیان امری ضروری به نظر می رسد.