گاهی کسانی فکر می کنند «گفتمان Discourse» کلمه ای مد روز به جای گفتگو است، حال آنکه ترجمه استاد داریوش آشوری برای این واژه گفتمان بوده است و با گفتگو فاصله دارد و اینها را نباید به جای هم به کار برد. 18 سال پیش در مرکز گفتگوی تمدنها اولین بار از آقای دکتر محمدعلی آقازاده الستی درباره تحلیل گفتمان شنیدم و بعدها افتخار بهره بردن در کلاس های آقای دکتر محمدرضا تاجیک را که در ایران و انگلستان تحلیل گفتمان خوانده اند داشتم و منابعی دیگر هم در پرسش از چیستی گفتمان خواندم و شنیدم. تا امروز تعریف من از گفتمان این است:

     سامانه معانیِ حاملِ قدرت در زبان که در اجتماعی فراگیر است.

    روشن است که این زبان تنها به ارتباط های کلامی بسنده نمی کند و انواع ارتباط اعم از کلامی و غیرکلامی را در بر می گیرد. بشر در مناسبات و روابط خود با دیگری سه گفتمان اصلی را تجربه کرده است:

- گفتمان کیفر
- گفتمان پاداش
- گفتمانِ گفتگو

دو گفتمان نخست، آمر و نابرابر بوده اند ولی گفتمان سوم برابر، تعاملی و مبتنی بر همگرایی است.