مشغول خواندن کتابی روشنگر هستم به قلم ویلیام فون هیپل، کتاب 2018 در آمریکا منتشرش شده و سال بعد به کوشش میثم محمدامینی و نشر نو(آسیم) برای ایرانیان بهره هایی آگاهی بخش در زمینه روانشناسی اجتماعی با رویکرد تکاملی آورده است. خواستم شما هم سهمی ببرید. در برگ های پایانی کتاب، برخی از آنچه از شش میلیون سال پیش تا کنون را برای شادکامی سودبخش دیده است یاد کرده و ده گام ساده برای شادکامی را برشمرده که برایتان می نویسم:


ویلیام هیپل

1. در لحظه حال زندگی کنید
2. به دنبال لحظه های شیرین باشید
3. از شادکامی خود محافظت کنید تا تندرست بمانید
4. تجربه بیندوزید نه جنس و کالا
5. خوراک و دوستان و رابطه جنسی را اولویت دهید
6. همکاری کنید
7. با جامعه عجین شوید
8. چیزهای تازه بیاموزید
9. به نقاط قوت خود تکیه کنید
10. به دنبال منابع اصلی باشید.

کتاب در مورد هر یک از این ده گام در بندی توضیح داده است و من از میان آنها تنها همین بند دهمش را می نویسم؛ به دنبال منابع اصلی باشید:
جهان مدرن ما فرصت های متعددی برای شادکامی در اختیارمان قرار می دهد که شبیه منابع اصلی هستند، اما دقیقا معادلشان نیستند. بعضی کاملاً بی زیان اند (مانند تلویزیون و سینما)، بعضی احتمالا ضررشان بیش  از سودشان است (مانند الکل و مواد مخدر و غذاهای غیرمغذی آماده)، اما هیچ یک به اندازه شکل اصلی شان در زندگی اجدادمان مفید نیستند.وقت گذراندن با خانواده و دوستان در رده نخست فهرست چیزهای لازم برای گونه ما قرار  دارد، و بهترین نسخه ما برای رسیدن به شادکامی است. (ص 331)