چرا در دنیای امروز هم زبانی کمتر از هم رنگی پوست، از هم مسلکی و دین مشترک و کمتر از ملیت و هم وطنی مورد توجه قرار گرفته است؟ به نظر می رسد اینجا انسانها و جوامعشان قربانی سیاست و منافع اهلش شده باشند. هم زبانی به همدلی و انسانیت نزدیکتر است و نیازها و پیوندهای انسانی بیشتری را نسبت به آن دیگران برآورده می کند. تاکید بر هم زبانی می تواند جغرافیای روابط انسانی را بهبود بخشد و هویتهای بهتری نسبت یه این دنیایی که داریم فراهم کند. برای مثال اگر هم زبانی را در مورد زبان فارسی یا کوردی را در نظر بگیریم می بینیم که تا چه اندازه مردم کشورهای منطقه می توانند به هم نزدیکتر باشند تا آنکه تأکید بر ملیت باشد؛ رنجها کم می شود و شادی ها می افزاید. علاوه بر آن هر انسان می تواند بکوشد تا با مردمی دیگر از جهان هم زبانی پیدا کند در حالی که ملیت یا رنگ پوست قابل تغییر نیست و این مرزهای غیرقابل تغییر موجب جدایی و دشواره هایی می شود.


همزبانی خویشی و پیوندی است

مرد با نامحرمان چون بندی است 

پس زبان محرمی خود دیگر است

هم دلی از هم زبانی بهتر است .

(مولوی)


مولوی در پی همدلی بود و به درستی آن را از هم زبانی بهتر می دید ولی دنیای امروز از هم زبانی هم فروافتاده و گروههای انسانی را بر اساس رنگ و نژاد یا ملیت و منافع گردهم آورده است. می توان به انجمنهای مردمی هم زبان بین انسانها در گستره جهانی اندیشید و چون امکان پیوند و ارتباط بین هم زبانها آسان است چنین انجمنها و جوامعی به سرعت رشد خواهند کرد و شادی ها  و شکوفایی هایی بیشتر به ارمغان می آورند.


#ملیت، #ملی_گرایی، #تبعیض، #نابرابری، #نژاد_پرستی، #هم_زبانی، #جهانی_شدن، #محی_الدین قنبری