«بازگشت به خویشتن» را نمی دانم که چیست چیزی که به نظرم مفیدتر است و منطقی تر، این است که هر از گاه «علیه خویش انقلاب کنیم». انقلاب یا زیر و زبرسازی هم لازم نیست که یکباره باشد همین انقلاب طبیعت زیباست و سازندگی اش و همه ی خوبیهایش نیکوست. کم کم ولی هدفمند از زمستانی که ساخته ایم بهاری برکشیم و از پیله ای که ساخته ایم به در آییم. تنها این انقلاب علیه خویشتن بازمی گردد و  تکرار می شود و البته هر بازگشت و انقلابی به کلی از آن پیشین متفاوت است. ایرانیان چه نیک بهار را گرامی داشتند! آنچه که می تواند زندگی را زیباتر و معنادارتر و شکوفا کند هر از چندی که به زمستان رسیدیم انقلاب است علیه خویشتن تا خجستگی بهاران و زیبایی و زایایی اش را داشته باشیم.

      بهارتان شاد و جان و دلتان از غم آزاد.