فرهنگ اسلام و فرهنگ مدرن هر دو از ناحیه غرب سرزمینهای ایرانی وارد ایران شده و تأثیر گسترده ای در زندگی ایرانیان داشته اند. به نحوی که فرهنگ بومی ایرانیان امروز کم رنگ تر از دو فرهنگ یاد شده به نظر می رسد. برای بررسی مسائل فرهنگی ایران، آن دو دوره ای که این دو فرهنگ وارد این سرزمین شده اند بسیار مهم است و بدون فهم مناسب از تحولات این دو دوره، امکان شناخت مسائل فرهنگی معاصر ایران ممکن نخواهد بود.


   1. ورود اسلام به ایران (عصر ساسانیان و والیان مسلمان)

   2 . ورود فرهنگ مدرن به ایران (عصر قاجار تا کنون)


این دو دوره دو نقطه ی عطف و دو دوره ی گذار اساسی هستند و غفلت از قبل و بعد هر یک توازن فرهنگی و شناخت علمی از آنها را به هم زده و دردرازمدت دچار پریشانی فرهنگی خواهد کرد.