برایم سوال بود که چرا یهودیان می گویند معبد سلیمان باید در شهر اورشلیم بنا باشد؟

معنای نمادین این سخن چقدر ژرف و زیباست!

سلیمان یعنی مملو و آکنده از سلامتی و اورشلیم یعنی شهر سلامتی (دار السلام) .

روشن است که در شهری که سلامت نیست سخن از سلامتی چیست و چه وجه و تاکیدی دارد؟ در شهر بیمار، انسانهای سالم هم بیمار می شوند؛ چه رسد به آنکه معبد و مأوای سلامتی (معبد سلیمان) نیز در آنجا باشد! در شهری که به اسم سلیمان و به اسم شهر سلامتی و به نام خدا خشونت کنند سلامتی کجاست؟

شهری که روز به روز از سلامتی بیشتری در ظاهر و باطن خود و شهروندانش برخوردار باشد رو به خدا زیست می کند و اگر اسمی از قدس و بیت المقدس و اورشلیم یدک بکشد و در عین حال خشونت کند و جان و روان آدمیانی دیگر را بگیرند و ناساز کنند این چه سلامتی و قدس و تقدسی است؟! اسمیست بی رسم.

سلامتی یکی از اصول رفتاری دین الهی و شعار آخرین شریعت دین خداست. مسلمانان هنگام دیدار به یکدیگر سلام می کنند و در پایان پیوندشان نیز چیزی سلامتی و خدای نگهداری برای طرف مقابل آرزو می کنند.

به امید روزی که همگان سلامت باشند، به حقیقت و رسم و نه تنها به سخن و اسم.