چشمهای آدمیان گاهی بی جا و بی جهت به آنچه که نباید و نشاید می افتد؛ علاوه بر روایات دینی که بر تقوا یا خودنگهداری دیدار  گواهند، احساس و مشاهده ی انسانها گواهی بر رعایت آداب و فرهنگی در چشم انداز و چشم چرانی انسان است. یکی از ابزارهایی که می تواند در پاسداشت حریم انسانهای الهی مفید فایده باشد، عینک آفتابی است؛ در کنار مزیت زیبایی و بهداشت چشم و پوست، عینک آفتابی از دیدار نا به جا نیز حجاب و حایلی سزاوار است و می تواند مانعی برای نگاههای ناشایست دو طرف بوده و دست کم برای فرد چشم چران به مثابه مانعی برای دیدن فرد مورد مشاهده و آینه ی چشم او عمل کند.