گاهی برخی پیشفرض ها سبب خطاهای شناختی ای تاریخی به درازای چند سال و گاه بیشتر شده اند. برخی از آنها بدین قرارند:

1. مرد از زن کاملتر است.

این پیشفرض به واسطه برتری و قوت بیشتر مردها در جسم و جنبه فیزیکیشان پدید آمده و بر همین اساس که البته واقعیت هم دارد به نحوی نا به جا تعمیم داده شده و در اخلاق و حقوق مبنا قرار گرفته است.


۱-۲ذات انسان پاک و الهی است.

۲-۲ذات انسان ناپاک و شرور است.

۳-۲انسان حیوانیست که مستعد نیکی و بدیست.


1-3. اگر دین داشته باشید به خوشبختی در دنیا و آخرت خواهید رسید.

2-3.  دین عامل عقب افتادگی (افیون توده هاست).