در تاریخ هنر مذکور است که پس از دوره تزارها در روسیه با انقلاب کارگری و چپ و به قدرت رسیدن طبقات فرودست:

     هنر [و دانشی] متناسب با ایشان ظهور کرد هنری زمخت و نه چندان تراشیده و ظریف. ستاره های درشت سرخ مسکو را با تمام ستاره های دیگر جهان بسنجید.

     به قول قدما از کوزه همان تراود که در اوست:

    امروز هم کارگردانترین مردم ایران مسعود ده نمکی است! و صد البته سزاوار است و متناسب. شاهدش هم آنکه پس از کلاه قرمزی و ... پرفروش ترین فیلم جهان اسلام را در ایران ساخته است! البته وجه مثبت قضیه را هم باید دید و آن این است که همین که ایشان دیگر کفن نمی پوشند در خیابان ها راه بروند و با چوب و امثال آن به جان خلق الله نمی افتند و به جای آن دوربین دست گرفته اند و مردم را به سوی خود جلب کرده اند در درجه اول از ایشان و بعد از خدای مهربان تشکر می کنیم. خود این اتفاق یکی از معجزات هزاره ی سوم است که رخ داده و آدم نمی داند چه بگوید از خوشحالی!

    راستی اینکه می گویم جهان اسلام تعجب نکنید. شاید ندانید که برخی از کشورهای اسلامی اصلاً سالن سینما ندارند مثل عربستان که بخواهند با ایران رقابت کنند. و برخی دیگر هم از این جهات بسیار ضعیف هستند.