یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

یادداشت های دکتر محی الدین قنبری

برای آگاهی، برای بهی

پیوندهای روزانه
با نام و یاد راستی
با نام و یاد دانایی و مهربانی

دانشجویان گرامی
با سلام و آرزوی بهروزی برای شما، نمونه پرسشهای درس آشنایی با فلسفه اسلامی را در این پوشه می توانید ببینید:

- چهار پرسش پایانی از مقاله آقای دکتر محمد تقی ایمان

کتاب علم جهان، علم جان:

5. راه دستیابی به معرفت عقلی چیست و در مقابل آن چه معرفتی قرار دارد؟
فصل اول:
6. منظور از علوم عقلی و نقلی چیست و این دو با هم چه نسبتی دارند؟

7. نقش سنت عقلانی و هدف اسلام را بنویسید.

8. موقعیت کنونی سنت عقلانی در اسلام را بیان کنید.

9. غایت فهم عقلی چیست به اختصار توضیح دهید.

فصل دوم:
10. چهار حوزه اصلی و زمینه واقعی تحقیق در سنت عقلی اسلام  مرکز توجه آنها چیست؟ به اختصار توضیح دهید.

11. کلید سنت عقلی اسلام و هدف آن چیست؟ در آن باره توضیح دهید.

12. هفت یافته از یافته های اساسی در سنت عقلانی در اسلام را برشمرید.

13. هدف و غایت شناخت از نظر حی بن یقظان(زنده بیدار) چیست؟ نقد او به روشنفکران  و دانشمندان چه می تواند باشد؟

فصل سوم:
14. اگر تفکر اصیل اسلامی از میان برود، چه مشکلی برای دین اسلام رخ خواهد داد؟

15. منظور از تفکر واقعی در اسلام چیست؟

16. دوگانه ی تقلید و تحقیق و مصیبت واقعی در سنت عقلانی اسلام را توضیح دهید.

17. بیماری سنت عقلی در اسلام چیست؟ ص 67

18. جهان بینی دوران نو(modern) به چه نام توضیف شده است؟ در آن باره توضیح دهید.

19. حکمت را در سنت عقلی اسلام با علم در جهان مدرن مقایسه کنید. ص 68 و 69

20. درباره کثرت(تکثیر) در علم مدرن در مقایسه با وحدت(توحید) در سنت عقلی اسلام توضیح دهید. ص 71- 74

21. هدف تفکر در سنت عقلی اسلام را با آموزه های مدرن مقایسه کنید. ص 74 و 75
 
فصل چهار:
22. ایدئولوژِی چیست و چه نسبتی با دین دارد؟

23. درباره حضور کامل نقل در جهان سنت و مشکلات آن توضیح دهید.

24. سه هدف اصلی سنت عقلی که از نظر ویلیام چیتیک باید دنبال شود چیست؟ هر سه مورد را به اختصار توضیح دهید.

فصل پنجم: برای مطالعه آزاد
فصل ششم:
25. منظور از «بینش انسانی جهانی» چیست و چه پیوندی باجهان بینی اسلامی می تواند داشته باشد؟

26. شهادت به خدا و پیامبر اسلام شناخت تاریخی است یا غیر تاریخی؟ توضیح دهید.

27. درباره نفس در سنت فلسفی اسلام توضیح دهید.

با آرزوی شادکامی و شکوفایی.